Skip to content

Passend onderwijs – algemeen

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarom gaan zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt. Zo kunnen ze meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs.

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling) maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Alle Rotterdamse basisscholen zijn verplicht daarnaast  een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/ verzorger(s) in te zien op de schoolwebsite en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Passend onderwijs – op scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam

De Juliana van Stolbergschool is onderdeel van de stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Als stichting hebben wij een samenwerkingsverband met Primair Passend Onderwijs Rotterdam. Wanneer een kind wordt aangemeld op een school zal deze school een passende onderwijsplek bieden. Alle scholen moeten in verband hiermee aan een bepaalde vorm van basisondersteuning voldoen.

Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/ verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere scholen.

De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten; tijdig aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start van een schooljaar) is dus erg belangrijk. Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voorkeuren van ouder(s)/ verzorger(s).

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld.

Een belangrijk aspect bij de invoering van passend onderwijs was het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/ verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap. Deze vorm van partnerschap waarbij open en eerlijke communicatie van belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele loopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van uw kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen op welke manier wij als school de ondersteuning vormgeven en welke extra ondersteuning we kunnen bieden.

Hier vindt u ons Gecomprimeerd SOP JvS – versie juni 2024

Back To Top