Skip to content

De Voorschool (peuterspeelgroep en groep 1/2)

De Juliana van Stolbergschool vormt een Voorschool samen met de peuterspeelgroepen van Villa LiLa van de stichting KinderDam. Deze peuterspeelgroepen zijn in hetzelfde gebouw gehuisvest.

Hoe wij spelen en werken in de peuterspeelgroep en groep 1 en 2

Basisgoed: De methode Basisgoed die in de peuterspeelgroepen en de groepen 1/2 gebruikt wordt, sluit goed aan bij de thematische en ontwikkelingsgerichte manier van werken in onze kleutergroepen. Hierdoor is er veel aandacht voor (taal)ontwikkeling, pedagogische aanpak en de doorgaande leerlijn van peuterspeelgroep naar basisschool. Ook gebruikt Villa Lila dezelfde methode om de kinderen te volgen als de school: KIJK.

Ontwikkelingsgericht werken in de Onderbouw

Wij werken via het concept van ontwikkelingsgericht werken. Aan de hand van de gesignaleerde vaardigheden wordt stap voor stap de ontwikkeling van het kind gevolgd en creëert de leerkracht een nieuw aanbod naar aanleiding van de observaties in de groep. Om dit optimaal te kunnen doen, hebben wij in de kleutergroepen vier dagdelen per week dubbele bezetting (leerkracht plus onderwijsassistent). Door een goede rolverdeling tussen de leerkracht en de onderwijsassistent is het mogelijk om én handelingsgericht te observeren en te registreren én het activiteitenaanbod voor de rest van de groep te verzorgen. Bij het bewaken van doorlopende leerlijnen en leerstofgebieden speelt de observatielijst ‘KIJK!’ een belangrijke rol. Met deze lijst kunnen wij de kinderen volgen in hun ontwikkeling.

Thema’s

Samen met de peuterspeelzalen organiseren wij diverse gezamenlijke activiteiten. Wijwerken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. In het thema verwerken wij de leerdoelen op een zodanige manier dat het voor de leerlingen een duidelijke functie heeft. Leerlingen spelen bijvoorbeeld in een themahoek die is omgetoverd tot bloemenwinkel. Bij de boeketten die worden verkocht, moet een kaartje ‘geschreven’ worden. En de boeketten moeten worden samengesteld en ingepakt.

Verteltafel

In de kleutergroepen hebben wij regelmatig een verteltafel. Op die tafel zijn de belangrijkste voorwerpen en personen uit het boek aanwezig dat bij het thema gelezen wordt. Eerst wordt het boek een aantal keer voorgelezen en dan onder begeleiding uitgespeeld met alle attributen. Vervolgens kunnen de leerlingen zelf aan de hand van het boek het verhaal navertellen. Zo leren zij de volgorde van een verhaal en de zinsopbouw en vergroten zij hun woordenschat. Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om zelf oplossingen te zoeken en krijgen de ruimte om het thema uit te diepen of te verbreden.

Basisvaardigheden: rekenen, taal, lezen en schrijven

Al in de groepen 0, 1 en 2 schenken wij veel aandacht aan het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. In groep 3 leren de leerlingen lezen. Bij alle vakken gebruiken wij een combinatie van klassikale en individuele werkvormen, waarbij wij de vorderingenregelmatig toetsen. Wij bieden de leerlingen extra leerstof aan als de basisstof al beheerst wordt. De computer wordt bij de vakken taal en rekenen regelmatig ter ondersteuning gebruikt.

Het vergroten van de woordenschat van de leerlingen staat in alle groepen centraal. Wij werken met de taalmethode ‘Taal Actief’, en aanvullend hierop gebruiken wij in de groepen 4, 5 en 6 de methode ‘Lees maar door’ voor het technisch lezen. De schrijfmethode‘Pennenstreken’ wordt gebruikt in de groepen 3 tot en met 8.

Bij het vak rekenen wordt in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met de methode ‘Wereld in Getallen’. In de groepen 7 en 8 verzorgen wij taallessen Engels. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘The Team on the move’. De leerlingen maken op speelse wijze kennis met de Engelse taal en leren basiswoorden, zoals kennismaken met elkaar, de dagen van de week, de onderdelen van het huis enz., zo dat ze eenvoudige gesprekken over alledaagse onderwerpen kunnen voeren.

Kunstzinnige vorming

Samen met docenten van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) werken de leerlingen aan muziek-, dans- en toneelopdrachten. Verder bezoeken de leerlingen een aantal malen een museum. De ‘JvS-cultuurcoördinator’ houdt het Rotterdamse cultuuraanbod in de gaten en zorgt voor aanvullende uitstapjes naar leuke en leerzame voorstellingen.

Wereldoriëntatie

In de groepen 1 en 2 worden de onderwerpen per thema (bijvoorbeeld ‘de Herfst’ of ‘Reizen’) aangeboden en sluiten aan bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep. Waar mogelijk maken de leerlingen excursies die met het thema te maken hebben, bijv. naar de brandweerkazerne bij ‘Superhelden’ of het vliegveld bij ‘In de Lucht’. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij naast televisielessen en het Internet via de digitale schoolborden de methode ‘Wijzer’ voor geschiedenis, natuur/techniek en aardrijkskunde.

Godsdienstonderwijs

Wij maken voor het godsdienstonderwijs gebruik van de methode ‘Trefwoord’. In deze methode wordt zowel aan de Christelijke religie als aan de andere wereldreligies aandacht besteed. Actief burgerschap en het vergroten van sociale competenties. Op onze school wordt geïntegreerd aandacht besteed aan actief burgerschap en sociale integratie. In alle groepen gebruiken wij voor de sociaal emotionele vorming de methode ‘Leefstijl’, die zich o.a. richt op het vergroten van deze vaardigheden. Daarnaast leren wij de leerlingen bij verschillende vakgebieden de belangrijkste kennis en vaardigheden die nodig zijn om in onze samenleving goed te kunnen functioneren.

Bij de vakken wereldoriëntatie, godsdienstige vorming en sociaal emotionele vorming wordt leerlingen niet alleen de nodige kennis over onze samenleving bijgebracht, maar ontwikkelen zij ook een waarden- en normbesef met een democratische houding. Tevens leren wij leerlingen hoe zij dit in verschillende situaties kunnen omzetten in constructief gedrag. Ook het verkeersonderwijs valt onder het vergroten van de sociale competenties. Wij bieden verkeersonderwijs aan vanaf groep 1. In groep 7 doen de leerlingen mee aan het landelijk verkeersexamen.

Lichamelijke opvoeding en zwemles

De Juliana van Stolbergschool is een LekkerFit-school. Drie dagen per week is er voor de voorschool een spel- of bewegingsles in het speellokaal. Verder spelen de leerlingen het hele jaar zo veel mogelijk buiten. Vanaf groep 3 sporten de leerlingen drie keer per week. De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkrachten in het gymnastieklokaal aan de Vrijenbansestraat. Bij het ekkerFit-programma horen ook regelmatige fitnesstests en allerlei sportactiviteiten na schooltijd.

In samenwerking met de schooldiëtiste wordt gemeten of de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen goed verloopt. Eventueel kunt u een afspraak maken om dit te bespreken. In de groepen 5 wordt één van de drie gymlessen per week vervangen door zwemles in het Sportfondsenbad in de van Maanenstraat.

Back To Top